گروه مهندسی مکانیک
چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال بین المللی

مقاله دکتر احسان اعتمادی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، با عنوان Three dimensional modeling of warp...

در مقاله پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری تشریح شد: امکان سود هشت میلیارد تومانی با بازیافت حرارت اتلافی کارخانه سیمان سبزوار

  مقاله پژوهشی  دکتر احسان امیری راد، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری با موضوع اتلافات حرارتی...

چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال بین المللی

مقاله دکتر احسان امیری راد، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، با عنوان Thermo-environmental and economic analyses...

چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی

مقاله دکتر رضا حسن زاده قاسمی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک تحت عنوان A molecular dynamics investigation of the...

مقاله ی پژوهشی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی “مکانیکا”منتشر شد

مقاله پژوهشی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر...

مقاله ی پژوهشی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی "مکانیکا"منتشر شد

مقاله پژوهشی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر...