نظر به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، با توجه به نامه شماره ۳۸/۲۲/۱۶۹۴ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان و با عنایت به قرار گرفتن شهر سبزوار در وضعیت قرمز از تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی فعالیت های دانشگاه حکیم سبزواری با رعایت ملاحظات به شرح ذیل به اطلاع می رسد:

۱- کلیه فعالیت های آموزشی همچون گذشته به صورت مجازی (غیرحضوری) تداوم خواهد داشت و در خصوص آموزش عملی نیز صرفا به صورت مجازی خواهد بود.

۲- اقدامات ضروری پشتیبانی باید به گونه ای مدیریت شود که هیچ گونه خللی در انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد نشود.

۳- فعالیت اداری کارکنان محترم به صورت دورکاری خواهد بود و صرفاً فعالیت کارکنان محترم حراست، حفاظت فیزیکی، حفاظت تاسیسات، سامانه های الکترونیکی، پروژه های عمرانی و بخش هایی از امور دانشجویی و سراهای دانشجویی با تشخیص معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی، به صورت حضور فیزیکی می باشد.

۴- کلیه کارکنان دورکار گزارش حضور خود را در اتوماسیون اداری ثبت و مدیر مربوط تایید نماید و در صورت عدم تایید از مرخصی کسر خواهد شد.

۵- مديران ستادی بر حسن انجام امور نظارت کرده و در صورت لزوم در دانشگاه حضور خواهند داشت.

در صورت هرگونه تغییر یا ابلاغ بخشنامه ها و راهبردهای جدید از سوی مراجع ذیربط، اصلاحات لازم در دستورالعمل ها اعمال و ابلاغ خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری