باسمه تعالی

اطلاعیه

 تجدید مزایده املاک دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه  حکیم سبزواری در نظر دارد با استناد به آیین نامۀ مالی و معاملاتی خود  ، ا ملاک مشروحه زیر را از طریق مزایده  واگذار  نماید.
۱-یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان امیر مسعود شمالی، امیر مسعود شمالی ۱

۲ – قطعۀ زمین شمارۀ۳۴ آستانه از پلاک۹۶۸۲ فرعی از ۴۹ فرعی اصلی واقع در بخش ۱۲سبزوار واقع در خیابان ۲۴ متری انقلاب ، خیابان بوستان ، خیابان دانش روبروی مجتمع آموزشی سما ، به مساحت۵۰۲ متر مربع و با کاربری فرهنگی( کتابخانه )

 لذا کلیۀ متقاضیان می توانند از تاریخ ۲۳/۴/۹۵ لغایت ۱۰/۵/۹۵ جهت دریافت اسناد مزایده به سایت دانشگاه حکیم سبزواری به آدرس www.hsu.ac.ir مراجعه و کلیه اسناد مزایده را از طریق سایت مذکور دریافت و پیشنهاد خود را با قید این جمله که مورد قبول است در تاریخ ۱۰/۵/۹۵ ساعت ۱۴  به مدیریت امورحقوقی و قراردادها واقع در شهرستان سبزوار-توحیدشهر-پردیس دانشگاه-سازمان مرکزی تحویل نمایند.

 تاریخ بازگشایی پاکات روز ۱۲/۵/۹۵ ساعت ۱۲ظهر می باشد ضمناً مبلغ سپردۀ شرکت در مزایده پنج درصد قیمت کل پیشنهادی ملک مورد مزایده می باشد.که باید به صورت ضمانت نامۀ بانکی و یا واریزوجه به شماره حساب ۵۴۴۰۵۱۶۵۳۱ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه حکیم به نام دانشگاه حکیم سبزواری واریز گردد.

 شمارۀ تماس:  ۴۴۰۱۲۵۱۴  و  ۴۴۰۱۲۹۹۶  و ۴۴۴۱۰۱۰۴ دانشگاه حکیم سبزواری

شماره همراه  ۰۹۰۱۵۴۵۰۹۲۲ ارجمند  و  ۰۹۳۸۹۲۰۵۴۸۷ ناصری

جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده املاک دانشگاه کلیک فرمایید.

                                                                           دانشگاه حکیم سبزواری