دفتر پذیرش دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج


اطلاعیه پذیرش دانشجویان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور متقاضي انتقال به داخل برای بهمن ماه1391

مقاطع رشته های موجود در دانشگاه حکیم سبزواری

قابلیت تغییر رشته

مدارک مرحله اول برای بررسی پذیرش

مدارک مرحله دوم برای ثبت نام قطعی

فرم درخواست انتقال به دانشگاه حکيم سبزواري