دفتر پذیرش دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج


اطلاعیه پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل برای بهمن ماه۱۳۹۱

مقاطع رشته های موجود در دانشگاه حکیم سبزواری

قابلیت تغییر رشته

مدارک مرحله اول برای بررسی پذیرش

مدارک مرحله دوم برای ثبت نام قطعی

فرم درخواست انتقال به دانشگاه حکیم سبزواری