کارشناسان آزمایشگاهها

کارشناسهای گروه زیست شناسی (دانشگاه حکیم سبزواری) که به صورت رسمی یا حق التدریس در آزمایشگاههای گوناگون از ابتدا تا کنون فعالیت داشته اند:

 

.

نام و نام خانوادگی

تصویر

مدرک تحصیلی و گرایش

آزمایشگاه

شروع همکاری با گروه زیست شناسی

وضعیت همکاری (فعالیت در حال حاضر در آزمایشگاه)

ایمیل

شماره تلفن داخلی
(از خارج دانشگاه 
با پیش شماره 4401)

مرتضی رادمنش

   کارشناس علوم جانوری  کلیه آزمایشگاهها  1377 خیر  (منتقل شده به دانشگاه فردوسی مشهد)

تکتم حجارشوریچه

   کارشناس زیست شناسی، دکترای فیزیولوژی جانوری  گیاهشناسی  1378 (از 1391 عضو هیأت علمی هستند) بلی (هیأت علمی)  t.hajjar@hsu.ac.ir  –

علی‌محمّد طزری

 دکترای تکوین گیاهی  کلیه آزمایشگاهها 1384 بلی a.tazari@hsu.ac.ir 3287

 ریحانه صبّاغ‌زاده

 دکترای بیوشیمی  بیوشیمی  1384
(از 1394 عضو هیأت علمی هستند)
بلی (هیأت علمی)  sabbaghzadeh@hsu.ac.ir  3288

 فرزانه رازقندی

 کارشناس زیست شناسی گیاهشناسی، تشریح و مورفولوژی گیاهی، تالوفیتها، سیستماتیک گیاهی  1384 فعال  farzanerazghandi@yahoo.com  3206

 نرگس زمانی

 کارشناس زیست شناسی،
کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی
فیزیولوژی گیاهی  1387 خیر zamani_na6@yahoo.com  3293

مهدی شیرازی

کارشناسی ارشد سلولی،
دانشجوی دکترای زیست شناسی (سوئد)
میکروبیولوژی، سلولی،
ژنتیک
1385 خیر

فریبا علیزاده

 کارشناس زیست شناسی بیوشیمی 1386 فعال  falizadeh80@yahoo.com

آذر خسروانی

جانورشناسی خیر 

فروه خسروجردی

بیوشیمی، سلولی، ژنتیک خیر 

 مرضیه عباچی

  جنین شناسی، بافت شناسی،
فیزیولوژی چانوری
خیر 

 کبری عرفانیان مقدم

 کارشناس زیست شناسی   جنین شناسی، بافت شناسی،
فیزیولوژی چانوری
خیر

 بنت الهدی علی آبادی

   جنین شناسی، بافت شناسی،
فیزیولوژی چانوری
خیر

 سمیه السادات تهجدی

   جنین شناسی، بافت شناسی،
فیزیولوژی چانوری
خیر

 سمیه دولت آبادی

 میکروبیولوژی 1390 خیر

سید سعید حسینیان

کارشناس زیست شناسی،
ارشد بیوسیستماتیک جانوری،
دانشجوی دکتری بیوسیستماتیک جانوری
جانورشناسی 1394 خیر saed_hoseinian@yahoo.com 3285

ملیکا فصیح فر

کارشناس بیوتکنولوژی،
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ژنتیک، میکروبیولوژی 1395 فعال m.fasihfar@gmail.com

 الهام ایزی

کارشناس زیست شناسی،
کارشناس ارشد تکوین گیاهی،
دانشجوی دکترای تکوین گیاهی
فیزیولوژی گیاهی  1396 فعال  elhamiziy@gmail.com  3293

 الهام کرّابی

 کارشناس زیست شناسی،
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهی
گیاهشناسی  1396 فعال  ak.karabi.67@gmail.com

 عاطفه کلاته

 کارشناس زیست شناسی،
کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری
 جانورشناسی  1396 فعال  atefe.kalatee@gmail.com

 سحر خلوتی

 کارشناس زیست شناسی،
کارشناسی ارشد سلولی تکوینی جانوری
بافت شناسی  1396 فعال s_kh_14@yahoo.com

 زهرا آذین

 کارشناس زیست شناسی، دانشجوی ارشد سلولی و مولکولی  سلولی 1396 فعال zahra. azin@mail. com