اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی

🔴 اسامی اساتید راهنمای ورودی‌های گوناگون مقطع کارشناسی:

.

 

رشته زیست شناسی گیاهی:

رشته زیست شناسی جانوری:

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی:

ورودی 1397: دکتر جعفر وطن‌دوست
ورودی 1398: دکتر نسرین ملانیا

ورودی 1399:دکتر محمد رضا واعظی کاخکی
ورودی 1400:

ورودی 1397: دکتر علی محمد طزری

ورودی 1398: دکتر میترا خیرآبادی

ورودی 1399: ذکتر علیرضا کیخسروی
ورودی 1400:

ورودی 1395: دکتر علی‌محمد طزری

ورودی 1396: دکتر تکتم حجار

ورودی 1397: دکتر مجید مومنی مقدم

ورودی 1398: دکتر سکینه کاظمی‌نورعینی

گیاهی

 

فایل PDF سرفصل دروس کارشناسی
زیست شناسی گیاهی

جانوری

 

فایل PDF سرفصل دروس کارشناسی
زیست شناسی جانوری

سلولی

 

فایل PDF سرفصل دروس کارشناسی
زیست شناسی سلولی و مولکولی

رشته زیست شناسی عمومی:

رشته زیست شناسی- گرایش بیوشیمی:

ورودی 1396: دکتر علیرضا کیخسروی

زیست

 

فایل PDF سرفصل دروس کارشناسی
زیست شناسی گرایش عمومی

بیوشیمی

 

فایل PDF سرفصل دروس کارشناسی
زیست شناسی سلولی و ملکولی
گرایش بیوشیمی

.

.

.

.