اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

.

.

نام و نام خانوادگی
(به ترتیب استخدام)
تصویر گرایش مرتبه علمی شروع خدمت در دانشگاه زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایمیل شماره تلفن داخلی
با پیش شماره 4401

دکتر حسينی، سيّدابوالفضل (بازنشسته)

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

ميكروبيولوژي استادیار 1368 میکروبیولوژی، ژنتیک a.hosseini@hsu.ac.ir 3011

دکتر واعظی‌كاخكی، محمّدرضا

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی استادیار 1375 فیزیولوژی تنش، کشت بافت و بیوتکنولوژی، گیاهان دارویی vaezi@hsu.ac.ir

m.r.vaezi@gmail.com

3008

3293

دکتر رستگارپويانی، اسكندر

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

فيلوژني جانوري و تکامل استاد 1376 جانورشناسی، فیلوژنی و تکامل e.rastegar@hsu.ac.ir 3170

دکتر صادقی‌فر، فاطمه

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

سلولي استادیار 1376 اپی‌ژنتیک f.sadeghifar@hsu.ac.ir 3321

دکتر کاظمی‌نورعینی، سکینه

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

بیوشیمی دانشیار 1376 بیوشیمی، زیست ملکولی s.kazemi@hsu.ac.ir 3012

بلالی، مهناز (بازنشته)

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

سیستماتیک گیاهی مربّی 1381 جلبک شناسی، قارچ شناسی mah.balali@yahoo.com 3006

دکتر طزری، علی‌محمّد

 

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

تکوین گیاهی  کارشناس آزمایشگاه 1384 a.tazari@hsu.ac.ir 3287

دکتر صبّاغ‌زاده، ریحانه

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

بیوشیمی  استادیار  1394 sabbaghzadeh@hsu.ac.ir 3288

دکتر ملّانیا، نسرین

 

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)


بیوشیمی دانشیار 1390 آنزیمولوژی، بیوتکنولوژی، مهندسی پروتئین و ژنتیک n.mollania@hsu.ac.ir 3262

دکتر خیرآبادی، میترا

 

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

بیوفیزیک استادیار 1390 بیوفیزیک ملکولی، مهندسی پروتئین m.kheirabadi@hsu.ac.ir 3010

دکتر وطن‌دوست، جعفر

 

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

ژنتیک مولکولی دانشیار 1391 بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک j.vatan@hsu.ac.ir 3329

دکتر مؤمنی‌مقدّم، مجید

 

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

سلولی و مولکولی استادیار 1392 سلول‌های بنیادی و بیوتکنولوژی مولکولی m.momeni@hsu.ac.ir 3336

دکتر حجّار، تکتم

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

فیزیولوژی جانوری استادیار 1391 t.hajjar@hsu.ac.ir 3285

دکتر کیخسروی، علی‌رضا

 

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

سیستماتیک جانوری استادیار 1394 تاکسونومی و فیلوژنی سخت‌پوستان akeykhosravi@yahoo.com 3343

دکتر کهن‌باغ‌خیراتی، عیسی

 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

فیزیولوژی ملکولی گیاهی استادیار 1395 فیزیولوژی گیاهی و زیست‌شناسی سامانه‌ای eisa_kohan@yahoo.com

e.kohan@hsu.ac.ir

3016

 

اعضای هیأت علمی وابسته:

دکتر ناصر مسروری 

محقق پسادکترا
مرکز تحقیقات بیمارستان Maisonneuve-Rosemont
مونترال – کانادا