اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر گروه

دکتر تکتم  حجار

مرتبه: استادیار 

گرایش فیزیولوژی جانوری

علاقه مندی پژوهشی: فیزیولوژی غدد و سیستم عصبی- سرطان

تماس:      05144013285

t.hajjar@hsu.ac.ir

 

 

دکتر اسکندر رستگار پویانی

مرتبه: استاد

گرایش فيلوژني جانوري و تکامل

علاقه مندی پژوهشی: فیلوژنی مولکولی و فیلوجغرافیای خزندگان ایران

تماس:      05144013170

e.rastegar@hsu.ac.ir

 

دکتر سکینه کاظمی نورعینی

مرتبه: دانشیار

گرایش: بیوشیمی

علاقه مندی پژوهشی: غربالگری – مکانیسم اثر داروهای ضد سرطان

تماس:      05144013012

s.kazemi@hsu.ac.ir

 

دکتر جعفر وطن‌دوست

مرتبه: دانشیار

گرایش:  ژنتیک مولکولی

علاقه مندی پژوهشی: داروهای نوترکیب – مهندسی ژنتیک

تماس:      05144013329

j.vatan@hsu.ac.ir

 

 

دکتر فاطمه صادقی فر 

مرتبه: استادیار

گرایش: سلولی و مولکولی

علاقه مندی پژوهشی: اپی‌ژنتیک

تماس:      05144013321

f.sadeghifar@hsu.ac.ir

دکتر نسرین ملانیا

مرتبه: دانشیار

گرایش: بیوشیمی

علاقه مندی پژوهشی: آنزیمولوژی و مهندسی پروتئین و ژنتیک‌، نانو زیست فناوری و طراحی دارو، مطالعه گیاهان دارویی

تماس:      05144013262

n.mollania@hsu.ac.ir

دکتر مجید مومنی مقم  

مرتبه: دانشیار

گرایش سلولی و مولکولی

علاقه مندی پژوهشی: مهندسی بافت و ترمیم زخم

تماس:      05144013336

m.momeni@hsu.ac.ir

دکتر میترا خیرآبادی

مرتبه: استادیار   

گرایش: بیوفیزیک

علاقه مندی پژوهشی: طراحی دارو و مدل سازی پروتئین و پپتید

تماس:      05144013010

m.kheirabadi@hsu.ac.ir

 

دکتر محمدرضا واعظی کاخکی

مرتبه: استادیار

گرایش فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی

علاقه مندی پژوهشی: فیزیولوژی تنش، کشت بافت و بیوتکنولوژی، گیاهان دارویی

تماس:      05144013008            05144013293

vaezi@hsu.ac.ir

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

دکتر ریحانه صبّاغ‌زاده

مرتبه: استادیار

گرایش بیوشیمی

علاقه مندی پژوهشی: بیولوژی مولکولی – بیوانفورماتیک 

تماس:      05144013288

 r.sabbaghzadeh@hsu.ac.ir 

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

دکتر عیسی کهن

مرتبه: استادیار

گرایش  فیزیولوژی ملکولی گیاهی

علاقه مندی پژوهشی: فیزیولوژی گیاهی و زیست‌شناسی سامانه‌ای

تماس:      05144013016

e.kohan@hsu.ac.ir

دکتر علیرضا کیخسروی

مرتبه: استادیار 

گرایش سیستماتیک جانوری

علاقه مندی پژوهشی: تاکسونومی و فیلوژنی سخت‌پوستان و کفزیان

تماس:      05144012452

a.keikhosravi@hsu.ac.ir

(پیوند ورود به صفحه شخصی)

دکتر سمیه دولت آبادی

مرتبه: استادیار 

گرایش: بیوتکنولوژی میکروبی

علاقه مندی پژوهشی: فیلوژنی، تکامل، و بیماریزایی قارچهای موکورال

تماس:      05144012457

S.dolatabadi@hsu.ac.ir

 

اعضای هیأت علمی وابسته زیست شناسی:

 

دکتر ناصر مسروری 

محقق پسادکترا

مرکز تحقیقات بیمارستان Maisonneuve-Rosemont

مونترال – کانادا         

nms_59@yahoo.com          

 

اعضای هیأت علمی بازنشسته گروه زیست شناسی:

 

دکتر سید ابوالفضل حسینی

مرتبه: استادیار 

گرایش: میکروبیولوژی، ژنتیک

علاقه مندی پژوهشی: 

a.hosseini@hsu.ac.ir

 

 

دکتر  علی‌محمّد طزری

مرتبه: استادیار 

گرایش: تکوین گیاهی

a.tazari@hsu.ac.ir