کارشناسی ارشد (فرم‌ها و قوانین و مقررات)

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ججدوده

جدول زمانبندی ارایه پروپوزال و دفاع 

راهنمای دفاع مجازی برای دانشجویان

.

فرمهای مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم پیشنهاد استاد راهنما

.

فرم تسویه حساب با گروه زیست شناسی (تایید کارشناس آزمایشگاه برای عدم بدهی به آزمایشگاه، استاد راهنما و مشاور برای تایید تکمیل اصلاحات لازم برای پایان نامه و تحویل آن به اساتید مربوطه و تسویه مالی با گروه)

.

آیین نامه کارشناسی ارشد (سایت معاونت آموزشی)

.

آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد (دانلود فایل PDF)

.

رشته های کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی:

1- بیوشیمی (سرفصل دروس)

2- زیست شناسی سلولی و ملکولی (سرفصل دروس)

3- بیوسیستماتیک جانوری (سرفصل دروس)

.

.

چارت درسی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی:

 

.

چارت درسی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی:

نیمسال اول

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

زیست مولکولی پیشرفته 2 اختصاصی 832017
ساختار ماکرومولکولهای زیستی 2 اختصاصی 832020
زیست شناسی سلولی پیشرفته 2 اختصاصی 832001
بیوفیزیک سلولی 2 اختصاصی 832021
کشت سلول و بافت 2 اختیاری 832033
سازوکارهای سلولی ملکولی سرطان 2 اختیاری 832027
جمع واحدها 12

نیمسال دوم

روش تحقیق 2 پیشنیاز 150
فرایند های تنظیمی و ترارسانی 2 اختصاصی 832018
اصول روش های زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 اختصاصی 832019
زیست فناوری داروئی 2 اختیاری 832032
مهندسی ژنتیک پیشرفته 2 اختیاری 832023
سمینار 2 سمینار 833039
جمع واحدها 10

نیمسال سوم

پایان نامه 6 پایان نامه 831028
جمع واحدها 0

نیمسال چهارم

تمدید پایان نامه پایان نامه 831999

جمع واحدها

0

تعداد واحدهای اختصاصی = 12

تعداد واحدهای اختیاری = 10

تعداد واحد پایان نامه = 6

جمع کل واحدهای الزامی برای فراغت از تحصیل = 28

 

.

چارت درسی کارشناسی ارشد بیوشیمی:

نیمسال اول

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

روش تحقیق 2 پیشنیاز 150
زیست شناسی مولکولی پیشرفته 2 اختصاصی 831038
آنزیم شناسی 2 اختصاصی 831033
روش های بیوشیمی و بیو فیزیک 2 اختصاصی 831036
بیوشیمی هورمون ها 2 اختیاری 831039
مباحثی در بیوشیمی 2 اختیاری 831049
جمع واحدها 10

نیمسال دوم

ارشد بیوشیمی تعداد واحد نوع درس کد درس
تنظیم متابولیسم 2 اختصاصی 831034
بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید 2 اختصاصی 831035
یوشیمی پروتئین ها و اسید های نوکلئیک 2 اختصاصی 831037
بیوشیمی کروماتین 2 اختیاری 831041
بیوانفورماتیک 2 اختیاری 831048
سمینار 2 سمینار 833039
جمع واحدها 12

نیمسال سوم

ارشد بیوشیمی تعداد واحد نوع درس کد درس
پایان نامه 6 پایان نامه 831028
جمع 6

نیمسال چهارم

ارشد بیوشیمی تعداد واحد نوع درس کد درس
تمدید پایان نامه پایان نامه 831999
جمع واحدها 0

تعداد واحدهای اختصاصی = 12

تعداد واحدهای اختیاری = 10

تعداد واحد پایان نامه = 6

جمع کل واحدهای الزامی برای فراغت از تحصیل = 28

.

چارت درسی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری:

نیمسال اول

نام درس تعداد واحد نوع درس کد درس
روش تحقیق 2 پیشنیاز 150
تشریح مقایسه ای مهره داران 2 اختصاصی 833020
بیوسیستماتیک جانوری 2 اختصاصی 833019
اندام زایی در مهره داران 2 اختصاصی 833021
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2 اختصاصی 833022
گونه و گونه زایی 2 اختیاری 833025
جمع واحدها 10

نیمسال دوم

نام درس تعداد واحد نوع درس کد درس
فیزیولوژی تولید مثل 2 اختصاصی 833023
مکانیسم سلولی و مولکولی تکوین 2 اختصاصی 833024
ماهی شناسی و دوزیست شناسی 2 اختیاری 833032
اصول رده بندی فیلوژنتیک 2 اختیاری 833027
خزنده و پرنده شناسی 2 اختیاری 833033
یا   جغرافیای جانوری 2 اختیاری 833026
سمینار 2 سمینار 833039
جمع واحدها 12

نیمسال سوم

نام درس تعداد واحد نوع درس کد درس
پایان نامه 6 پایان نامه 831028
جمع 6

نیمسال چهارم

نام درس تعداد واحد نوع درس کد درس
تمدید پایان نامه پایان نامه 831999
جمع واحدها 0

تعداد واحدهای اختصاصی = 12

تعداد واحدهای اختیاری = 10

تعداد واحد پایان نامه = 6

جمع کل واحدهای الزامی برای فراغت از تحصیل = 28