دکتر علی اصغر صادقی
انجام طرح پژوهشی مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با تیم پژوهشی از دانشگاه های تربیت مدرس، صنعتی قوچان و تربت حیدریه

دکتر علی اصغر صادقی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری درطرح پژوهشی مشترک  خود با تیم پژوهشی از...

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod