دکتر فرشیدصفات، استاد دانشگاه برادفورد انگلستان
با دعوت دانشگاه حکیم سبزواری از استاد دانشگاه برادفورد انگلستان جهت حضور در سبزوار صورت گرفت: برگزاری نشست و کارگاه آموزشی توسط دکتر صفات در دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دکتر فرشیدصفات، استاد دانشگاه برادفورد انگلستان و عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری که به دعوت دانشگاه حکیم سبزواری...

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod