مدیریت فناوری
اطلاعیه مدیریت فناوری دانشگاه در خصوص فعال شدن و نحوه استفاده از اینترنت برای دانشجویان جدید الورود (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

با تبریک به دانشجویان جدیدالورود و عرض خیر مقدم قابل توجه دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری...