اطلاعیه شماره ۳ اداره خوابگاه ها (در خصوص ثبت نام الکترونیکی خوابگاه ویژه دانشجویان کارشناسی روزانه ورودی ۱۳۹۵)