اطلاعیه شماره ۷ اداره خوابگاه ها (قابل توجه دانشجویان کارشناسی پسر ورودی مهر ۹۵)