با تشکر از مشارکت دانشجویان محترم در فرآیند برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان، به آگاهی می رساندحسب تایید شورای نظارت موسسه، اسامی نهایی اعضای نوزدهمین دوره شورای صنفی – رفاهی اعلام شد.(جهت مشاهده اطلاعیه کلیک کنید)