مدیر دفتر ارتباط با صنعت
با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری دومین همایش ملی و نمایشگاه بین المللی "صنعت سیمان و افق پیش رو" فردا افتتاح می شود

دبیر علمی دومین همایش ملی  و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو گفت: دومین همایش ملی  و...

با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری دومین همایش ملی و نمایشگاه بین المللی “صنعت سیمان و افق پیش رو” فردا افتتاح می شود

دبیر علمی دومین همایش ملی  و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو گفت: دومین همایش ملی  و...

مقاله ی پژوهشی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی "مکانیکا"منتشر شد

مقاله پژوهشی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر...

مقاله ی پژوهشی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی “مکانیکا”منتشر شد

مقاله پژوهشی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر...

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به دعوت دانشگاه توئنته (TWENTE) جهت همکاری و مشارکت در پروژه تحقیقاتی به هلند می رود

 مدیر مرکز کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری  به دعوت دانشگاه توینته (TWENTE) جهت همکاری در پروژه تحقیقاتی...