انتصابات
انتصاب “رئیس دانشکده فنی و مهندسی فناوری‌های نوین حضرت زینب(س) سبزوار

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر حمیدرضا عزت پور به عنوان "رئیس دانشکده فنی و مهندسی فناوری‌های نوین حضرت زینب(س) سبزوار" ...

انتصاب “مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی و اقتصاد” 

  با حکم رئیس دانشگاه دکتر صدیقه نصری فخرداود به عنوان "مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی و اقتصاد"  منصوب شد. متن...

ابقا مدیرگروه آموزشی مهندسی مواد

 با حکم رئیس دانشگاه، دکتر سید علی رضا حسینی به مدت یک سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی مهندسی مواد"  ابقا...

ابقاء مدیر امور اداری و پشتیبانی

با حکم رئیس دانشگاه، مهندس سید محمدرضا راستی ثانی به مدت دوسال در سمت "مدیر امور اداری و پشتیبانی" ابقاء شد....

ابقا مدیر گروه آموزشی مهندسی نفت

با حکم رئیس دانشگاه دکتر علی صنعتی به مدت یکسال دیگر در سمت "مدیر گروه آموزشی مهندسی نفت"ابقا شد. جناب آقای...

انتصاب سرپرست اداره خدمات عمومی

رئیس دانشگاه در حکمی آقای سیدمحمدمهدی شبیری را به عنوان سرپرست اداره خدمات عمومی" دانشگاه  منصوب کرذ. متن حکم بدین...

انتصاب “مسئول راه‌اندازی میز کشورهای عربی”

با حکم رئیس دانشگاه دکتر مصطفی مهدوی آرا مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب به عنوان "مسئول راه‌اندازی میز...

انتصاب سرپرست مدیریت امور دانشجویی

با حکم رئیس دانشگاه مهندس اسماعیل قانعی به عنوان "سرپرست مدیریت امور دانشجویی" دانشگاه  منصوب شد. متن حکم بدین شرح است:...

انتصاب رئیس دانشکده مهندسی

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر رضا حسن زاده قاسمی دانشیار  گروه آموزشی مهندسی مکانیک به عنوان "رئیس دانشکده مهندسی" دانشگاه...

انتصاب رئیس پردیس علم و فناوری سبزوار

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر مرتضی رضایی مدیر مراکز رشد، توسعه و انتقال فناوری  به عنوان "رئیس پردیس علم و...