دکتر علیرضا قدسی
با مدیران گروه: قسمت پنجم – گروه آمار

 بی شک گروه های آموزشی در دانشگاه ها نقش محوری در ارتقای کیفیت  علمی و پژوهشی تحقق اهداف آموزش عالی...

با مساعدت مالی دانشگاه، سرمایه صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزایش یافت

دبیر هیات امنای صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری از افزایش سرمایه صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه...

انتصابات حوزه آموزش
انتصابات حوزه آموزش

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی شیمی و آمار منصوب و حکم مدیر گروه فلسفه...

توسعه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی با مساعدت های دانشگاه

مدیرعامل و دبیر هیأت امنای صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه، ضمن قدردانی از اعتماد و همکاری اعضای هیأت علمی...