مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری
مراسم "روز درب های باز" (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: برای نخستین بار در شهرستان، مراسم ‘ روز درب های باز’ (open day)...

مراسم "روز درب های باز" (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: برای نخستین بار در شهرستان، مراسم ‘ روز درب های باز’ (open day)...

مراسم “روز درب های باز” (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: برای نخستین بار در شهرستان، مراسم ‘ روز درب های باز’ (open day)...

برگزاری مراسم ' درب های باز' (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: به منظور ارتقای سطح علمی علاقمندان به ویژه دانش آموزان، آشنایی آنان با...

برگزاری مراسم ‘ درب های باز’ (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: به منظور ارتقای سطح علمی علاقمندان به ویژه دانش آموزان، آشنایی آنان با...

خرید بیش از ۸ میلیارد ریال تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه حکیم سبزواری

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری ازخرید  هشت میلیارد ریال تجهیزات آزمایشگاهی در این دانشگاه خبر داد . به گزارش...