دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه حکیم سبزواری از میان دانشجویان دختر فعال دانشگاه به تعداد محدود نمایندگانی را در حوزه های مرتبط با شرح وظایف این دفتر می پذیرد از علاقمندان فعالیت در فضای حقیقی و مجازی تقاضا میشود
نام و شماره تلفن و حوزه فعالیت خود را به کارشناس و مسوول دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه به شماره تلفن های
05144012649
05144012603
در ساعات اداری دانشگاه اعلام نمایند .
لینک شرح وظایف https://www.hsu.ac.ir/banoo/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81/