بیانیه محکومیت دفتر امور زنان و خانواده وزارت عتف و قرارگاه خانواده و جمعیت دانشگاه اصفهان، دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه و قرارگاه خانواده و جمعیت دانشگاه حکیم سبزواری و بسیج اساتید بانوان شهرستان سبزوار در پی جنایات رژیم صهیونیستی
آیا عملکرد اسراییل نشان از ادعای برتری نژاد او دارد؟ قرآن چه پاسخی دارد؟