جلسه نقد كتاب با حضور خانم دكتر خاتمي عضو محترم هيات علمي و مشاور امور بانوان دانشگاه حكيم سبزواري
زمان : سه شنبه 20/تيرماه/1402
مكان: سالن كنفرانس ساختمان اداري دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار