قرآن، زن ،خانواده
ارزش حجاب در میان اسرای کربلا تا چه حد بود ؟
آیا فقر و تنگناهای اقتصادی دلیل بر ترک حجاب است؟

صدقه را قبول نمی کردند، اما چادر و پارچه را برای پوشش بهتر قبول می کردند ؛
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد .

https://cloud.hsu.ac.ir/s/ADFs5MLRp5XgymQ (مشاهده فیلم)