برگزاری کارگاه آموزشی “تبیین
روانشناختی و حقوقی توازن کار و زندگی” توسط مرکز مشاوره وسبک زندگی و دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه حکیم سبزواری.

به مناسبت هفته دولت، کارگاه آموزشی “تبیین روانشناختی و حقوقی توازن کار و زندگی” ویژه همکاران محترم خانم توسط مرکز مشاوره وسبک زندگی و دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه برگزار شد،
در این کارگاه که با حضور سرکارخانم دکتر علوی میانجی گر قوه قضاییه و پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و سرکارخانم ایزدخواه روانشناس بالینی ومدرس دانشگاه برگزار شد قوانین وحقوق موجود در خصوص اشتغال، تحصیل، مرخصی، مسافرت بانوان، مفهوم تعادل درکار وزندگی، ضرورت تعادل بین کار و زندگی، دلایل عدم تعادل در کار و زندگی، راهکارهای روانشناختی لازم جهت تعادل در کار وزندگی ارائه شد.