مدیریت فرهنگی و اجتماعی با همکاری ستاد بانوان
و نهادرهبری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند: آشنایی با تیپ هـای شخصیتی
وتاثیر آن در زنـدگی
حال ،آینده مـا وکـودکـان/ ویژه اعضای هیات علمی
و کارکنان خانم/دوشنبه4 دی 7:30 تا 9
سالن دانشکده نفت/