مدیریت فرهنگی و اجتماعی با همکاری ستاد بانوان و نهادرهبری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند: سـخنرانـی:
شـادی ،لـذت و زندگی خلاق/ ویژه خانواده های کارکنان/https://meeting5.hsu.ac.ir/b/skh-yyx-e2wمجازی/چهارشنبه 6دی ماه
ساعت17لغایت 18/30