مصوبات هیأت امنا
صورتجلسه هشتمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری  های نوین سبزوار (۱۰شهریور ۱۳۹۷)
صورتجلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری  های نوین سبزوار (۲۷ شهریور ۱۳۹۶)
صورتجلسه ششمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۲۳ شهریور ۱۳۹۵)
صورتجلسه پنجمین نشست هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۱۱ آبان ۱۳۹۴)
صورتجلسه چهارمين نشست عادی از دوره اول هيأت امنای دانشگاه های حکيم سبزواری و فناوری های نوين سبزوار (۲ خرداد ۱۳۹۴)
صورتجلسه سومين نشست عادی از دوره اول هيأت امنای دانشگاه های حکيم سبزواری و فناوری های نوين سبزوار (۷ بهمن ۱۳۹۳)
صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۳۰ شهریور ۱۳۹۳)
صورتجلسه دومين نشست عادی از دوره اول هيأت امنای دانشگاه های حکيم سبزواری و فناوري های نوين سبزوار (۳۰ شهریور ۱۳۹۳)
صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوریهای نوین سبزوار (۱۳ خرداد ۱۳۹۳)
صورتجلسه اولین نشست عادی از دورۀ اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۸ اسفند ۱۳۹۲)
  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2