مصوبات هیأت امنا
صورتجلسه ی نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴
صورتجلسه نهمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۰۹شهریور ۱۳۹۸)
صورتجلسه هشتمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری  های نوین سبزوار (۱۰شهریور ۱۳۹۷)
صورتجلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری  های نوین سبزوار (۲۷ شهریور ۱۳۹۶)
صورتجلسه ششمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۲۳ شهریور ۱۳۹۵)
صورتجلسه پنجمین نشست هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۱۱ آبان ۱۳۹۴)
صورتجلسه چهارمين نشست عادی از دوره اول هيأت امنای دانشگاه های حکيم سبزواری و فناوری های نوين سبزوار (۲ خرداد ۱۳۹۴)
صورتجلسه سومين نشست عادی از دوره اول هيأت امنای دانشگاه های حکيم سبزواری و فناوری های نوين سبزوار (۷ بهمن ۱۳۹۳)
صورتجلسه دومين نشست عادی از دوره اول هيأت امنای دانشگاه های حکيم سبزواری و فناوري های نوين سبزوار (۳۰ شهریور ۱۳۹۳)
صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۳۰ شهریور ۱۳۹۳)