مصوبات هیأت امنا
صورتجلسه شانزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ  ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
صورتجلسه ی نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ  ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
صورتجلسه ی پانزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ  ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
صورتجلسه ی چهاردهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
صورتجلسه ی سیزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
صورتجلسه ی دوازدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
صورتجلسه ی یازدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
صورتجلسه ی  نشست فوق العاده همزمان هيئت امناي دانشگاه حکيم سبزواري مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
صورتجلسه ی دهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
صورتجلسه ی نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵