مصوبات هیأت امنا
صورتجلسه ی سیزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
صورتجلسه ی دوازدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
صورتجلسه ی یازدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
صورتجلسه ی دهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
صورتجلسه ی نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
صورتجلسه ی نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴
صورتجلسه نهمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۰۹شهریور ۱۳۹۸)
صورتجلسه هشتمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری  های نوین سبزوار (۱۰شهریور ۱۳۹۷)
صورتجلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری  های نوین سبزوار (۲۷ شهریور ۱۳۹۶)
صورتجلسه ششمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۲۳ شهریور ۱۳۹۵)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >