لینک کانال های مخصوص دانشجویان گروه زیست شناسیدانشجویان کارشناسی ارشد
  https://t.me/Bio_HSU_MSc
دانشجویان کارشناسی           https://t.me/Bio_HSU_BSc