اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی

🔴 اسامی اساتید راهنمای ورودی‌های گوناگون مقطع کارشناسی:

.

 

رشته زیست شناسی گیاهی:

رشته زیست شناسی جانوری:

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی:

ورودی 1398: دکتر نسرین ملانیا

ورودی 1399:دکتر عیسی کهن باغخیراتی

ورودی 1400: دکتر واعظی کاخکی

ورودی 1401: دکتر عیسی کهن

ورودی 1398: دکتر میترا خیرآبادی

ورودی 1399: دکتر علیرضا کیخسروی

ورودی 1400: دکتر حجار

ورودی 1401: صادقی فر

ورودی 1397: دکتر مجید مومنی مقدم

ورودی 1398: دکتر سکینه کاظمی‌نورعینی

ورودی 1399: دکتر سمیه دولت آبادی

ورودی 1400: دکتر صباغ زاده

رشته زیست شناسی عمومی:

ورودی 1396: دکتر علیرضا کیخسروی

.

.

.

.