مدیر گروه

 

 

 مدیر گروه:

دکتر نسرین ملانیا

رشته تحصیلی : دكتری بیوشیمي

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تربیت مدرس تهران

051-44013575

 

مدیران سابق گروه، از ابتدا تا کنون:

آقای دکتر سیدابوالفضل حسینی

آقای مهندس هادی کراچی

آقای دکتر اسکندر رستگارپویانی

آقای دکتر سیدابوالفضل حسینی

خانم مهناز بلالی

آقای دکتر سیدابوالفضل حسینی

آقای دکتر اسکندر رستگارپویانی

آقای دکتر محمدرضا واعظی کاخکی

خانم دکتر سکینه کاظمی نورعینی

خانم دکتر فاطمه صادقی فر

آقای دکتر جعفر وطن دوست

آقای دکتر محمدرضا واعظی کاخکی

آقای دکتر علیرضا کیخسروی