دانشجویان

برای دریافت چارت درسی و قوانین آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://www.hsu.ac.ir/bio/students/bsc/

کانال دانشجویان کارشناسی ارشد زیست حکیم سبزوار:

Bio_HSU_Msc@

کانال دانشجویان کارشناسی زیست حکیم سبزوار:

@Bio_HSU_Bsc

کانال دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 زیست حکیم سبزوار:

@Biohsu99

کانال دانشجویان کارشناسی ورودی 99 زیست حکیم سبزوار:

Bio99_hsu_msc@

گروه مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد زیست حکیم :

BiologyHSU@