گالری عکس

 

دانشجویان زیست سلولی ۹۵ به همراه آقای دکتر حسینی- عکس از خانم نفیسه جدّی

موشهای آزمایشگاه- عکس از خانم معصومه صالحی

آماده سازی تیزر TEDxHSU
1396/12/20

سمینار تکامل انجمن زیست شناسی
1396/12/15

برگ در زمستان، زمستان 1396 دانشگاه حکیم سبزواری

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی بهمراه خانم بلالی و رازقندی، دانشجویان ورودی ۸۵

اردوی اکولوژی دانشجویان ورودی زیست ۸۵ بهمراه آقای دکتر رستگار، بهار ۸۹ شیروان

گونه های جانوری یافت شده در اردوی اکولوژی شیروان و دامغان، 1389

آماده سازی های قبل از سمینار HIV  در تاریخ 96/9/2

آزمایشگاه میکروبشناسی بهمراه آقای شیرازی، دانشجویان ورودی ۸۵

مراسم روز معلم، گروه زیست شناسی. 1397

سفر علمی سیستماتیک گیاهی، ورودیهای 94. باغ گیاهشناسی 12/2/1396

سفر علمی دانشجویان ورودی 76، به همراه آقای مهندس کراچی، کرمانشاه

سفر علمی دانشجویان ورودی 76 به همراه آقای دکتر واعظی، شیراز

سفر علمی جانورشاسی دانشجویان ورودی 94، به همراه آقای دکتر کیخسروی، جنوب سبزوار (شیراحمد)

سفر علمی جانورشاسی دانشجویان ورودی 93، به همراه آقای دکتر کیخسروی، شمال ایران

بازدید علمی گیاهان دارویی، دانشجویان ورودی 95، به همراه آقای دکتر واعظی، روغنگیری عصارزاده، سبزوار، آذر 1397

جشنواره حرکت دانشجویان- غرفه دانشجویان زیست شناسی- آذر 1398