کارشناسی

قوانین مهم آموزشی را در پایین صفحه مطالعه بفرمایید 

توجه: برای پرینت  از فایل PDF استفاده شود 

 

کارشناسی (قدیم، پیش از 1395):

کارشناسی (قدیم، پیش از 1395):

1- زیست‌شناسی عمومی
(1- جدول پیشنیازها، 2- جدول دروس جدید)

فایل PDF چارت زیست شناس (چاپ شود)زیست 96

 

2- بیوشیمی
(جدول دروس)

فایل PDF چارت بیوشیمی (چاپ شود)

کارشناسی (فقط ورودی 95):

کارشناسی (ورودی 96 و پس از آن):

کارشناسی (ورودی 97):

کارشناسی (ورودی 97):

زیست شناسی سلولی و مولکولی
(سرفصل)

PDF چارت درسی

 سلولی 96

 زیست شناسی سلولی و مولکولی
(سرفصل 1399 و ماقبل)

زیست شناسی سلولی و مولکولی
(سرفصل 1400 به بعد)

PDF چارت درسی

سلولی 1400 به بعد

سلولی 99

سلولی 98

سلولی 97

سلولی 96

 زیست شناسی گیاهی
(سرفصل 1399 و ماقبل)

زیست شناسی گیاهی
(سرفصل 1400 به بعد)

PDF چارت درسی

گیاهی 1400 به بعد

گیاهی 99

گیاهی 98

گیاهی97

زیست شناسی جانوری
(سرفصل)

PDF چارت درسی

جانوری 1400 به بعد

جانوری 99

جانوری 98

جانوری 97

 

.

تعداد واحد

فهرست دروس عمومی

کد درس

3 زبان فارسی 100271
3 زبان خارجی 100291
2 اندیشه اسلامی 1 100009
2 اندیشه اسلامی 2 100010
2 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 100015
2   یا   اخلاق کاربردی (آئین زندگی) 100016
2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 100404
2   یا   تاریخ امامت 100405
2   یا   تاریخ تحلیلی صدر اسلام 100407
2 انقلاب اسلامی ایران 100018
2 تفسیر قرآن 100408
2   یا   تفسیر نهج البلاغه 100406
2 دانش خانواده و جمعیت 100319
1 تربیت بدنی 920001
1 ورزش 1 920002

.

تعداد واحد

فهرست دروس اختیاری مازاد (غیرتخصصی)

گذراندن حداقل یکی از این دروس الزامیست. گذراندن حداکثر دو درس رایگان است.

کد درس

2 کارآفرینی 100409
2 یا   شناخت محیط زیست 100412
2 یا   مدیریت بحران 100413

.

دروس کارشناسی زیست شناسی عمومی

تعداد واحدهای الزامی

راهنما:

22 عمومی
20 پایه
78 تخصصی (اجباری)
17 اختیاری (انتخاب بین دروس ارائه شده)
2 اختیاری مازاد (علاوه بر واحدهای کل)
139 تعداد کل
جمع واحدهایی که باید گذرانده شود            137 اصلی+ 2 واحد کارآفرینی = 139

.

دروس کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی

تعداد واحدهای الزامی

راهنما:

22 عمومی
21 پایه
80 تخصصی (اجباری)
12 اختیاری (انتخاب بین دروس ارائه شده)
2 اختیاری مازاد (علاوه بر واحدهای کل)
2 کمبود اجباری _ درس ایمنی زیستی (بدون احتساب در معدل)
139 تعداد کل
جمع واحدهایی که باید گذرانده شود            135 اصلی+ 2 واحد کارآفرینی + 2 واحد ایمنی زیستی = 139

.

دروس کارشناسی زیست شناسی گیاهی و جانوری

تعداد واحدهای الزامی

راهنما:

22 عمومی
21 پایه
82 تخصصی (اجباری)
10 اختیاری (انتخاب بین دروس ارائه شده)
2 اختیاری مازاد (علاوه بر واحدهای کل)
2 کمبود اجباری _ درس ایمنی زیستی (بدون احتساب در معدل)
139 تعداد کل
جمع واحدهایی که باید گذرانده شود            135 اصلی+ 2 واحد کارآفرینی/شناخت محیط زیست/مدیریت بحران + 2 واحد ایمنی زیستی = 139

.

قوانین و نکات مهم آموزشی 

سوالات متداول آموزشی

1- ترم تابستانی:
ماده 7- حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.
تبصره 2: چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد، به شرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
تبصره 3: در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.
تبصره 4: دانشجوهمزمان نمی تواند از مفاد تبصره 2 و 3 این ماده استفاده کند.
ماده 8- در صورتی که دانشجو در آخرین نیم سال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیم سال (موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 7) می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.

2- شرایط درخواست مرخصی:
ماده 20- دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره 1: مدت مجاز مرخصی زایمان دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره 2: مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیم سال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره 3: بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند (ماموریت همسر یا والدین و…) حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است
تبصره 4: دانشجو می تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی های مذکور در این ماده و تبصره های مندرج در آن بهره مند شود.
الحاقیه ماده 20: استفاده از مرخصی بدون احتساب سنوات (مصوب جلسه 476 شورای آموزشی دانشگاه)
تبصره 1: بهره مندی از مرخصی طبق تبصره 2 ماده 20، در صورت داشتن بیماری های خاص یا صعب العلاج به تشخیص پزشک معتمد دانشگاه و پس از تایید شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا، امکان پذیر است.
تبصره 2: بهره مندی از مرخصی طبق تبصره 3 ماده 20، در صورتی امکان پذیر است که نوع ماموریت همسر دانشجو، اداری و محل ماموریت خارج از کشور باشد. در مورد ماموریت داخلی همسر دانشجو در صورت داشتن مشاغل نظامی یا حساس، اولویت با مهمانی و یا انتقال دانشجو به محل ماموریت همسر می باشد و در غیر اینصورت موضوع در شورای آموزشی دانشگاه و یا کمیته منتخب آن شورا بررسی خواهد شد.

3- قوانین تغییر رشته:
ماده 23- دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوشته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:
الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه.
ب) موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تایید شورای آموزشی دانشگاه.
ج) کمتر نبودن نمره های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش آموزش کشور.
د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده.
تبصره: دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یک بار می تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته با گرایش دهد.
ماده 24- تغییر رشته از دوره های پایین به دوره های بالاتر، از غیر دولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، از غیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع است ولی بر عکس آن مجاز است.
تبصره: تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره، از طریق ورود بدون آزمون می باشد به رشته هایی که پذیرش در آنها از طریق آزمون سراسری صورت گرفته باشد ممنوع است.
ماده 25- تغییر رشته دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده 23 امکان پذیر است.
دروسي‌ كه‌ دانشجو در رشته‌ قبلي‌ گذرانده‌ است‌ در گروه‌ آموزشي‌ رشته‌ جديد، بررسي‌ و معادل‌سازي‌ مي‌شود و فقط دروسي‌ از وي‌ پذيرفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ تشخيص‌ گروه‌ آموزشي‌ با دروس‌ رشته‌ جديد، اشتراك‌ محتوايي‌ داشته‌ باشد (یعنی بر اساس سرفصل مصوب دروس، حداقل 80٪ از نظر عنوان و تعریف و اهداف درس با هم مشترک باشند) و نمره‌ هر يك‌ از آن‌ دروس‌ نيز از 12 كمتر نباشد. ثبت دروس قابل پذیرش (12 یا بالاتر) در همان نیمسال هایی صورت می پذیرد که دانشجو در رشته اول مشغول به تحصیل بوده است.
تبصره1: در صورتیکه دانشجو در حین تحصیل اقدام به تغییر رشته نماید، سنوات رشته ی اول دانشجو همچنان در رشته جدید محاسبه می شود.

4- شرایط درخواست انتقالی و مهمانی:
برای ثبت درخواست مهمانی و انتقالی باید از طریق لینک زیر وارد سایت سامانه سجاد شوید. به منظور ثبت درخواست انتقالی دانشجو باید چهار ترم را به صورت مهمان در دانشگاه مقصد گذرانده باشد.
https://portal.saorg.ir/
ماده 26- میهمانی و انتقال دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب وزرات انجام می شود.
ماده 27- انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط (موضوع مواد 23،24،25،26) و با کسب موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد، فقط برای یک بار امکانپذیر است.
ماده 28- معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
تبصره 1: به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیم سال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود
تبصره 2: معادل سازی دروس صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض زیر صورت می گیرد:
الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نیمه حضوری یا غیر حضوری
ب) نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری
ج) غیر حضوری به غیر حضوری
الحاقیه ماده 28: معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی (مصوب جلسه 476 شورای آموزشی دانشگاه)
معادل سازی و پذیرش نمرات دانشجویان در مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی در دانشگاه حکیم سبزواری تابع مقررات ذیل خواهد بود:
دانشجوی مهمان:
نمرات واحدهايي‌ را كه‌ دانشجوي‌ مهمان‌ در يك‌ دانشگاه‌ دیگر مي‌گذراند، عيناً در كارنامه‌ او ثبت می شود و این نمرات اعم از ردی یا قبولی در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو منظور خواهد شد
دانشجوی انتقالی:
نمرات واحدهايي‌ را كه‌ دانشجوي‌ انتقالی در دانشگاه دیگر‌گذرانده است، مشروط به موافقت گروه آموزشی (با رعایت تبصره زیر)، عيناً در كارنامه‌ او ثبت می شود و این نمرات اعم از ردی یا قبولی در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو منظور خواهد شد.
تبصره: گروه آموزشی در پذیرش یا عدم پذیرش نمرات قبولی (بین 10 تا 20) دانشجوی انتقالی مخیر می باشد ولی نمرات دروس افتاده در صورت مطابقت با سرفصل دروس این دانشگاه، بدون تغییر در کارنامه دانشجو ثبت می شود.
دانشجوی انتقالی توأم با تغییر رشته یا گرایش:
معادل سازی دروس این دسته از دانشجویان مشابه دانشجویان تغییر رشته انجام می شود.
دانشگاه ها و دوره های قابل پذیرش:
معادل سازی دروس صرفاً در مورد دانشگاه های دولتی انجام خواهد شد. نمرات دانشگاه های پیام نور – آزاد – غیرانتفاعی و غیر دولتی – آموزشکده ها و دانشکده های پودمانی – دانشگاه های جامع علمی و کاربردی – دوره های فراگیر – دوره های نیمه حضوری و غیرحضوری قابل تطبیق نمی باشد..
تبصره: معادل سازی دروس دانشجو با رعایت مفاد فوق الذکر، تماماً بر عهده گروه آموزشی پذیرنده می باشد و در تمام موارد فوق گروه های آموزشی نباید دروس غیر قابل پذیرش دانشجو را در فرم های تطبیق نمرات درج نمایند.
تبصره2: در صورتیکه دانشجو قبلاً دروسی را در رشته، مقطع یا دانشگاه دیگری گذرانده باشد و درخواست تطبیق نمرات خود را ارائه نماید، نمرات 12 یا بالاتر وی که در رشته جدید قابل پذیرش باشد، مشروط به موافقت گروه آموزشی، در کارنامه دانشجو ثبت می شود.

5- شرایط فارغ التحصیلی
ماده 29- ملاک دانش آموختگی برای دوه های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است.
تبصره: چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از 12 باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از درسهایی که با نمره کمتر از 12 گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود.
ماده 31- تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است
الحاقیه ماده 31: تعیین تاریخ دانش آموختگی دانشجویان (مصوب جلسه 476 شورای آموزشی دانشگاه)
به منظور وحدت رویه، تاریخ دانش آموختگی دانشجویان در دانشگاه حکیم سبزواری به شرح زیر تعیین می شود:
الف) تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که در نیسمال اول سال تحصیلی موفق به گذراندن تمام واحدهای درسی دوره خود شده اند، 20/11 (20 بهمن ماه) همان سال تحصیلی تعیین می شود
ب) تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که در نیسمال دوم سال تحصیلی موفق به گذراندن تمام واحدهای درسی دوره خود شده اند، 20/4 (20 تیر ماه) همان سال تحصیلی تعیین می شود
پ) تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که در نیسمال تابستانی انتخاب واحد داشته اند و موفق به گذراندن تمام واحدهای درسی دوره خود شده اند، 20/6 همان سال تحصیلی تعیین می شود
ج) تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که درس پروژه، کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی و کار در عرصه داشته اند، با رعایت مفاد بند ج الحاقیه ماده 14 همین آیین نامه، تاریخ اعلام نمره توسط استاد درس در فرم مخصوص با عنوان “گواهی تحویل درس” تعیین می شود.
چ) تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که فقط یک عنوان درس نظری باقیمانده از دوره تحصیلی خود داشته باشند، مشروط به درخواست کتبی دانشجو و موافقت کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه، در نیمسال اول 15/7 (15 مهر ماه) و در نیمسال دوم 15/12 (15 اسفند ماه) تعیین می شود.
ماده 33- این آیین نامه در یک مقدمه و 33 ماده و 34 تبصره در جلسه شماره 859 مورخ 16/12/1393 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1394-1393 و پس از آن و نیز تمام دانشجویانی که در زمان ابلاغ این آیین نامه، شاغل به تحصیل هستند به شرطی که خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند لازم الاجرا است و تمام آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلا اثر اعلام می شود.
الحاقیه ماده 33: دانشجویان مشمول این آیین نامه (مصوب جلسه 476 شورای آموزشی دانشگاه)
اجرای این آیین نامه آموزشی، در دانشگاه حکیم سبزواری مشمول دانشجویان ورودی 1391 و پس از آن می شود.

6- سایر قوانین آموزشی
ماده 7- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند.
تبصره 1: اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیم سال حداقل17 باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
تبصره 2: چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد، به شرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
تبصره 3: در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید
تبصره 4: دانشجوهمزمان نمی تواند از مفاد تبصره 2 و 3 این ماده استفاده کند
تبصره 5: در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیم سال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 12 واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو ( موضوع تبصره 1 همین ماده) بی تاثیر است (به عبارت دیگر، در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از12 شد مشروط نیست و اگر 17 و بالاتر شد ممتاز محسوب نمی شود.)
ماده 8- در صورتی که دانشجو در آخرین نیم سال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیم سال (موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 7) می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.
تبصره: چنانچه دانشجویی قبلا یک درس عملی-نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می تواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید.
ماده 9- چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش نیاز (تقدم و تاخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب برعهده گروه آموزشی است.
تبصره: دانشجو در آخرین نیم سال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به این ماده معاف است.
ماده 10- تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفاً برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر 6 واحد می باشد و نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.
ماده 11- آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار و در یک رشته تحصیلی امکان پذیر است
ماده 12- دانشجوی مشمول آموزش رایگان در دانشگاه های دولتی، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوط طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه می باشد.
ماده 13- دانشجوی مشمول این آیین نامه می تواند در دوره های غیر حضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می شود، مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصیل کند.
تبصره: تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام می شود.

ماده 15- مدت مجاز تحصیل در دوه های کاردانی ( اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره های کارشناسی پیوسته چهار سال است.

تبصره 1: دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر یک نیم سال برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
تبصره2: هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می شود.
الحاقیه ماده 15: افزایش سنوات تحصیلی (مصوب جلسه 476 شورای آموزشی دانشگاه)
به مدت مجاز تحصیل دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال اضافه می گردد، مشروط بر آنکه هزینه انتخاب واحد مجدد درس به هر دلیل (حذف درس، حذف ترم، عدم کسب نمره قبولی و …) و هزینه افزایش سنوات تحصیلی از دانشجویان دوره های روزانه (مشمول آموزش رایگان) و نوبت دوم (شبانه)، مطابق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه اخذ شود.
ماده 17- حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است.
تبصره 1: اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 (3 جلسه از 16 جلسه) جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می شود. در این صورت رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود..
تبصره 2: در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر استتبصره 3: دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره 1 این ماده در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال صرفاً یک درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 12واحد نشود.
ماده 18- حداقل نمره قبولی در هر درس10 است
تبصره 1: دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره 2: گذراندن دروس با استفاده از تبصره 1، صرفاً برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می باشد و مشروطی دانشجو در نیمسالهای قبل را خنثی نمی کند
تبصره 3: تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود
الحاقیه ماده 18: نمره غیبت امتحانی یا غیبت بیش از حد در کلاس (مصوب جلسه 476 شورای آموزشی دانشگاه)
تسهیلات ماده 18 شامل دانشجویانی که به دلیل غیبت غیر موجه در جلسه امتحان یا غیبت بیش از حد مجاز در کلاس نمره مردودی دریافت کرده اند، نمی شود.
ماده 19- چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم سال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیم سال بعدی حداکثر می تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.
تبصره: چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.
ماده 21- ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.
تبصره: تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
ماده 22- دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، در غیر اینصورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.
ماده 30- در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحد درسی (شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد، در این صورت می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر این صورت، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد
تبصره 1: در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد، در این صورت دانشگاه دروسی را ملاک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار می دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس، 12 یا بالاتر شود
تبصره2: صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می شود
الحاقیه ماده 30: حذف دروس جهت صدور مدرک کاردانی (مصوب جلسه 476 شورای آموزشی دانشگاه)
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل و یا دانشجوی متقاضی دریافت مدرک کاردانی بیش از 68 واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده اما معدل کل این دروس کمتر از 12 باشد، حذف دروس نگذرانده یا دروس گذرانده شده دارای نمره کمتر از 12 او، به تعدادی انجام خواهد شد که معدل کل دانشجو به 12 برسد