آزمایشگاهها

گروه زیست شناسی دارای چند آزمایشگاه آموزشی، تحقیقاتی و مرکز تحقیقات به شرح زیر است:

۱-      آزمایشگاه گیاه شناسی (سیستماتیک گیاهی، تالوفیتها) و هرباریوم؛
۲-      آزمایشگاه جانورشناسی (شامل: انواع میکروسکوپ، مولاژ، لام میکروسکوپی و …)؛
۳-      آزمایشگاههای تحقیقاتی (شامل: PCR، Real Time-PCR، ELISA Reader، Gel Documentation، Nono Drop، HPLC، سونیکاتور، اسپکتروفتومتر یووی، شیکر انکوباتور، سانتریفیوژ یخچالدار، انواع میکروسکوپ و استرئو میکروسکوپ، اتاق کشت سلول، شیکر حرارتی، یخ ساز، اتوکلاو، ترازوهای با دقت بالا، انکوباتور، فریزر 70-، فریزر معمولی و …)؛

انکوباتور CO2

 

میکروسکوپ اینورت

 

سونیکاتور

 

میکروسکوپ عکاسی

 

Real Time PCR

 

نانودراپ

 

پلیت ریدر

 

PCR

 

اسپکتروفتومتر

 

ژل داکیومنتیشن

 

سانتریفوژ یخچال دار

 

HPLC

 

اتوکلاو

 

فریزر منفی 80

 

۴-      آزمایشگاه بافت شناسی و جنین شناسی (شامل: انواع میکروسکوپ و استرئو میکروسکوپ، مولاژ، و …)؛
۵-      آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی حکیم (شامل: اتاق کشت سلول و بافت گیاهی، فیتوترون، هود استریل، لامینار ایر فلو، روتاری اِواپوراتور، اسپکتروفتومتر UV/Visible، انکوباتور، سیرکولاتور حرارتی، کوره الکتریکی، فلم فتومتر، شیکر انکوباتور، ترازو، شیکر لوله، هات پلیت، کجلدال، سوکسله، کلونجر، میکروسکوپ، اتوکلاو، فریزر و …)؛ ♦ اطلاعیه‌های آزمایشگاه؛

اتاق رشد گیاه

 

فیتوترون

 

تبخیرکننده چرخان

 

ترموسایکلر

 

هود استریل و هود شیمیایی

 

انواع سانتریفوژ

 

آون، کوره و انکوباتور

 

انکوباتور شیکردار

 

۶-      آزمایشگاه  ژنتیک و بیوشیمی (شامل: انکوباتور، اتوکلاو، میکروسکوپ، هود استریل و …) ؛
۷-      آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری
۸-     آزمایشگاه  میکروبیولوژی (شامل: انکوباتور، اتوکلاو، میکروسکوپ)
۹–     آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری و حیوان خانه (شامل: میکروسکوپ، قفسه های نگهداری موش، اسپیرومتر، دستگاههای فشار خون، …)