کارشناسی ارشد (فرم‌ها و قوانین و مقررات)

جدول زمانبندی ارایه پروپوزال و دفاع 

راهنمای دفاع مجازی برای دانشجویان

.

فرمهای مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد (قابل دانلود)

تعهدنامه دانشجویان ارشد (تحویل به کارشناس گروه قبل از نوشتن پروپوزال)

قوانین مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه زیست شناسی (باید توسط دانشجو مطالعه و امضا شود)

فرم پیشنهاد استاد راهنما

صورتجلسه دفاع از پروپوزال 1400

.

فرم تسویه حساب با گروه زیست شناسی (تایید کارشناس آزمایشگاه برای عدم بدهی به آزمایشگاه، استاد راهنما و مشاور برای تایید تکمیل اصلاحات لازم برای پایان نامه و تحویل آن به اساتید مربوطه و تسویه مالی با گروه)

.

آیین نامه کارشناسی ارشد (سایت معاونت آموزشی)

.

آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد (دانلود فایل PDF)

.

رشته های کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی:

1- بیوشیمی (سرفصل دروس)

2- زیست شناسی سلولی و ملکولی (سرفصل دروس)

3- بیوسیستماتیک جانوری (سرفصل دروس)

.

.

چارت درسی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی:

 

.

چارت درسی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی:

نیمسال اول

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

زیست مولکولی پیشرفته 2 اختصاصی 832017
ساختار ماکرومولکولهای زیستی 2 اختصاصی 832020
زیست شناسی سلولی پیشرفته 2 اختصاصی 832001
بیوفیزیک سلولی 2 اختصاصی 832021
کشت سلول و بافت 2 اختیاری 832033
سازوکارهای سلولی ملکولی سرطان 2 اختیاری 832027
جمع واحدها 12

نیمسال دوم

روش تحقیق 2 پیشنیاز 150
فرایند های تنظیمی و ترارسانی 2 اختصاصی 832018
اصول روش های زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 اختصاصی 832019
زیست فناوری داروئی 2 اختیاری 832032
مهندسی ژنتیک پیشرفته 2 اختیاری 832023
سمینار 2 سمینار 833039
جمع واحدها 10

نیمسال سوم

پایان نامه 6 پایان نامه 831028
جمع واحدها 0

نیمسال چهارم

تمدید پایان نامه پایان نامه 831999

جمع واحدها

0

تعداد واحدهای اختصاصی = 12

تعداد واحدهای اختیاری = 10

تعداد واحد پایان نامه = 6

جمع کل واحدهای الزامی برای فراغت از تحصیل = 28

 

.

چارت درسی کارشناسی ارشد بیوشیمی:

نیمسال اول

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

روش تحقیق 2 پیشنیاز 150
زیست شناسی مولکولی پیشرفته 2 اختصاصی 831038
آنزیم شناسی 2 اختصاصی 831033
روش های بیوشیمی و بیو فیزیک 2 اختصاصی 831036
بیوشیمی هورمون ها 2 اختیاری 831039
مباحثی در بیوشیمی 2 اختیاری 831049
جمع واحدها 10

نیمسال دوم

ارشد بیوشیمی تعداد واحد نوع درس کد درس
تنظیم متابولیسم 2 اختصاصی 831034
بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید 2 اختصاصی 831035
یوشیمی پروتئین ها و اسید های نوکلئیک 2 اختصاصی 831037
بیوشیمی کروماتین 2 اختیاری 831041
بیوانفورماتیک 2 اختیاری 831048
سمینار 2 سمینار 833039
جمع واحدها 12

نیمسال سوم

ارشد بیوشیمی تعداد واحد نوع درس کد درس
پایان نامه 6 پایان نامه 831028
جمع 6

نیمسال چهارم

ارشد بیوشیمی تعداد واحد نوع درس کد درس
تمدید پایان نامه پایان نامه 831999
جمع واحدها 0

تعداد واحدهای اختصاصی = 12

تعداد واحدهای اختیاری = 10

تعداد واحد پایان نامه = 6

جمع کل واحدهای الزامی برای فراغت از تحصیل = 28

.

چارت درسی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری:

نیمسال اول

نام درس تعداد واحد نوع درس کد درس
روش تحقیق 2 پیشنیاز 150
تشریح مقایسه ای مهره داران 2 اختصاصی 833020
بیوسیستماتیک جانوری 2 اختصاصی 833019
اندام زایی در مهره داران 2 اختصاصی 833021
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2 اختصاصی 833022
گونه و گونه زایی 2 اختیاری 833025
جمع واحدها 10

نیمسال دوم

نام درس تعداد واحد نوع درس کد درس
فیزیولوژی تولید مثل 2 اختصاصی 833023
مکانیسم سلولی و مولکولی تکوین 2 اختصاصی 833024
ماهی شناسی و دوزیست شناسی 2 اختیاری 833032
اصول رده بندی فیلوژنتیک 2 اختیاری 833027
خزنده و پرنده شناسی 2 اختیاری 833033
یا   جغرافیای جانوری 2 اختیاری 833026
سمینار 2 سمینار 833039
جمع واحدها 12

نیمسال سوم

نام درس تعداد واحد نوع درس کد درس
پایان نامه 6 پایان نامه 831028
جمع 6

نیمسال چهارم

نام درس تعداد واحد نوع درس کد درس
تمدید پایان نامه پایان نامه 831999
جمع واحدها 0

تعداد واحدهای اختصاصی = 12

تعداد واحدهای اختیاری = 10

تعداد واحد پایان نامه = 6

جمع کل واحدهای الزامی برای فراغت از تحصیل = 28