تعیین استاد راهنما، پروپوزال و پایان نامه

آيين نامه دوره کارشناسی ارشد:

ماده18- استاد راهنما

استاد راهنما در دوره کارشناسي‌ارشد آموزشي- پژوهشی و پژوهشی به پيشنهاد دانشجو و با موافقت يکی از اعضای هيات علمی با مرتبه حداقل استادياری و تأييد شورا تعيين مي‌شود.

تبصره- چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب مي‌شود به جای شرط استادياری داشتن مدرک دکتری الزامی است.

ماده 19- استاد مشاور

به پيشنهاد استاد راهنما پس از تأييد شورا‌ی گروه از اعضای هيأت علمی داخل يا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب مي‌شود.

ماده 20 – ارزشيابی پايان نامه

الف- نمره از 19 تا 20 : عالي

نمره از 18 تا 18.99: بسيار خوب

نمره از 16 تا 17.99: خوب

نمره از 14 تا 15.99: قابل قبول

ب- نمره کمتر از 14: غيرقابل قبول

تبصره – چنانچه ارزشيابی پايان نامه غير قابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداکثر يک نيمسال در مدت مجاز تحصيل در جلسه دفاعيه شرکت و مجدداً از پايان نامه دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

ماده 21- به دانشجوی کارشناسی‌ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می ماند، فقط یک گواهی که دانشجو چه دروسی را در چند واحد و با چه نمره ای گذرانده است اعطا مي‌شود.

ماده 22- ارزشيابی پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام مي‌شود.

ماده 23- ترکيب هيأت داوران براساس دستورالعمل شورا است.

ماده 24- گواهينامه پايان دوره کارشناسي‌ارشد به هر سه شيوه (آموزشی – پژوهشي، آموزشي، و پژوهشي) ارزش یکسانی داشته و مي‌توانند در دوره تحصيلی بالاتر ادامه تحصيل دهند.

ماده 25- تعداد واحدهای دوره کارشناسي‌ارشد در هر سه شيوه (آموزشی – پژوهشي، آموزشي، و پژوهشي) بر حسب رشته حداقل 28و حداکثر 32 واحد است.

ماده26- تعداد واحد پايان نامه در اين شيوه حداقل 4 و حداکثر 6 واحد درسی برای همه رشته‌ها‌ و براساس برنامه مصوب مي‌باشد.

ماده 27- پايان نامه: دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد يا اساتيد راهنما و تأييد گروه مربوط انتخاب نمايد. موضوع پایان نامه پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد.

اساتید راهنمای دانشجویان ارشد (بیوشیمی، سلولی و بیوسیستماتیک جانوری) در گروه زیست شناسی  (به ترتیب حروف الفبا):

 • دکتر حجّار، تکتم
 • دکتر خیرآبادی، میترا 
 • دکتر رستگارپویانی، اسکندر 
 • دکتر صادقی‌فر، فاطمه
 • دکتر صباغ‌زاده، ریحانه 
 • دکتر کاظمی‌نورعینی، سکینه 
 • دکتر کهن‌باغ‌خیراتی، عیسی 
 • دکتر کیخسروی، علی‌رضا 
 • دکتر ملانیا، نسرین
 • دکتر مومنی‌مقدم، مجید 
 • دکتر واعظی‌کاخکی، محمّدرضا 
 • دکتر وطن‌دوست، جعفر
  ·   دکتر سمیه دولت آبادی

دانلود فرم پیشنهاد استاد راهنما