کارشناسان آزمایشگاهها

کارشناسهای گروه زیست شناسی (دانشگاه حکیم سبزواری) که به صورت رسمی یا حق التدریس در آزمایشگاههای گوناگون از ابتدا تا کنون فعالیت داشته اند:

 

نام و نام خانوادگی

تصویر

مدرک تحصیلی و گرایش

آزمایشگاه

شروع همکاری با گروه زیست شناسی

وضعیت همکاری (فعالیت در حال حاضر در آزمایشگاه)

ایمیل

شماره تلفن داخلی
(از خارج دانشگاه 
با پیش شماره 4401)

 نرگس زمانی

 کارشناس زیست شناسی،
کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی
فیزیولوژی گیاهی  1387 فعال zamani_na6@yahoo.com  3293

فریبا علیزاده

 کارشناس زیست شناسی بیوشیمی 1386 فعال  falizadeh80@yahoo.com

 کبری عرفانیان مقدم

 کارشناس زیست شناسی   جنین شناسی، بافت شناسی،
فیزیولوژی چانوری
خیر

ملیکا فصیح فر

کارشناس بیوتکنولوژی،
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ژنتیک، میکروبیولوژی 1395 فعال m.fasihfar@gmail.com

 الهام ایزی

کارشناس زیست شناسی،
کارشناس ارشد تکوین گیاهی،
دانشجوی دکترای تکوین گیاهی
فیزیولوژی گیاهی  1396 فعال  elhamiziy@gmail.com  3293

 عاطفه کلاته

 کارشناس زیست شناسی،
کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری
 جانورشناسی  1396 فعال  atefe.kalatee@gmail.com

 سحر خلوتی

 کارشناس زیست شناسی،
کارشناسی ارشد سلولی تکوینی جانوری
بافت شناسی  1396 فعال s_kh_14@yahoo.com