چارت تحصیلی

بر روی فایل مورد نظر کلیک کرده، آن را دانلود کنید:

.

کارشناسی (جدید، پس از 1395):

1- زیست شناسی سلولی و مولکولی
2- زیست شناسی گیاهی
3- زیست شناسی جانوری

کارشناسی (پیش از 1395):

1- زیست‌شناسی عمومی (1- جدول پیشنیازها، 2- جدول دروس جدید)
2- بیوشیمی (جدول دروس)

.

کارشناسی ارشد:

3- بیوشیمی
4- زیست شناسی سلولی و ملکولی (سرفصل)
5- سیستماتیک جانوری (سرفصل)