روش کار با دستگاههای آزمایشگاهی

روش کار با دستگاههای موجود در آزمایشگاههای عمومی و تحقیقاتی زیست شناسی در زیر قابل مشاهده هستند (برای مشاهدۀ دستورالعمل، روی نام دستگاه مورد نظر کلیک کنید):

Nanodrop 1000 spectrophotometer

Horizontal Electrophoresis_ Paya Pajoohesh

Memmert Iuncubator

Memmert Oven

Hettich Benchtop Centrifuge_ UNIVERSAL 320 R

Gel Doc System_ Uvitec

Autoclave_ TOMY SX-500

SIGMA Refrigerated Centrifuge 3-30K

SIGMA Refrigerated Centrifuge 4-16K

UV-VIS Spectrophotometer SPECORD 210 PLUS_ AnalytikJena

Rotary Evaporator