تماس با گروه

راه های ارتباطی با مدیر گروه زیست شناسی:

 دکتر تکنم حجار          44013575-051

ایمیل: T.hajjar@hsu.ac.ir


راه های ارتباطی با کارشناس گروه

خانم نرجس زمانی     

                051-44013508

                ایمیل: zamani.sunt@gmail.com