اولین قرارداد پروژه تحقیقاتی بین المللی شمالشرق کشور در قالب برنامه ICRP  مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دکتر جعفر وطن دوست عضو هیات علمی دانشگاه جکیم سبزواری منعقد گردید.

این پروژه تحقیقاتی بین امللی با عنوان “مهندسی مسیر گلیکوزیلاسیون پروتئین ها در سیستم بیانی جدید S2 برای تولید فاکتور 9 نوترکیب انسانی” در راستای تولید داروی نوترکیب فاکتور 9 انسانی برای افراد هموفیل قرار است با همکاری مرکز پزشکی دانشگاه لیدن هلند در مدت یکسال انجام شود.

لازم به ذکر است که از میان 160 طرح ارسالی، طرح فوق جز 30 طرح انتخابی جهت انعقاد قرارداد پذیرفته شده است.

تمامی همکاران محترم دانشگاه می توانند با مراجعه به سایت مرکز (http://www.cissc.ir/) و  مطالعه شرایط پروژه ها، در فراخوان های مربوطه شرکت کنند